Trường hợp dự án

# 1: Các ứng dụng điển hình cho OMG

1

# 2: Các ứng dụng điển hình cho MKQ

2

# 3: Các ứng dụng điển hình cho 5G tế bào nhỏ và 5G CPE

3

# 4: Các ứng dụng điển hình cho ZigBee Gateway

4

# 5: Các ứng dụng điển hình của CM VPN cho hệ thống điện

5

Từ khóa: VPN, KEPCO, DOCSIS, Power Backup, Alarm-send

# 6: Các ứng dụng điển hình của Wi-Fi Client cho Robot / Xe

6

Từ khóa: AGV, Robot Arm, Wi-Fi 5, Wi-Fi 6, Wi-Fi bridge

# 7: Các ứng dụng điển hình cho Bộ phân tích tín hiệu 5G

7

Từ khóa: 5G, Bộ phân tích tín hiệu, Truy vấn trạm gốc, Khóa mạng, Giải mã tín hiệu